Ogólne Warunki Umowy

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ogólne Warunki Umów, zwanej dalej „OWU”, określają zasady świadczenia usług na rzecz Klienta przez CHICESTILO Marta Chojnacka z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. fabryczna 9, NIP: 661-215-08-34, REGON: 020252387, e-mail: biuro@chicestilo.pl, zwanej dalej „CHICESTILO”.
 2. Ilekroć w OWU jest mowa o:
  A) Oddziale – należy przez to rozumieć dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez CHICESTILO, znajdujące się w Brzegu (49-300), ul. Fabryczna 9,
  B) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z CHICESTILO Umowę,
  C) Dziele – należy przez to rozumieć Szablony krawieckie wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, według projektu dostarczonego przez Klienta, posiadające indywidualnie oznaczone właściwości,
  D) Szablonie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą będącą pierwowzorem wykonania modelu odzieży,
  E) Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  F) Umowie – należy przez to rozumieć Umowę sprzedaży, Umowę o dzieło lub Umowę o świadczenie usług,
  G) Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Szablonów krawieckich, znajdujących się w asortymencie CHICESTILO, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy CHICESTILO (działającym jako sprzedawca) a Klientem (działającym jako kupujący),
  H) Umowie o dzieło – należy przez to rozumieć umowę o wykonanie Dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy CHICESTILO (działającym jako wykonawca) a Klientem (działającym jako zamawiający),
  I) Umowie o świadczenie usług – należy przez to rozumieć umowę o dokonanie czynności związanych z wykonanym Szablonem (w ramach odrębnego zamówienia) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy CHICESTILO (działającym jako wykonawca) a Klientem (działającym jako zamawiający),
  J) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, Umowy o dzieło lub Umowy o świadczenie usług,
  K) Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.),
  L) Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
  M) Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

§ 2
ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW

 1. W celu zawarcia Umowy jest niezbędne:
  A) złożenie przez Klienta Zamówienia (zapytania) wraz z projektem, jeśli przedmiotem Umowy jest wykonanie Szablonu na indywidualne zamówienie,
  B) zaakceptowanie przez Klienta oferty złożonej przez CHICESTILO.
 2. Zamówienie powinno być złożone na formularzu bezpośrednio w Oddziale CHICESTILO (ul. Fabryczna 9, 49-300 Brzeg) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@chicestilo.pl,
 3. W odpowiedzi na złożone zamówienie CHICESTILO przedstawi ofertę zawarcia Umowy, zawierającą w szczególności przedmiot Umowy, cenę, termin płatności, informację o terminie realizacji Umowy, a także o ewentualnych ograniczeniach czasowych lub terytorialnych związanych z dostawą Szablonów. Umowa zostaje zawarta z chwilą:
  A) wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej informacji o zaakceptowaniu przez Klienta złożonej oferty, w sposób umożliwiający CHICESTILO zapoznanie się z jej treścią – dotyczy umów zawieranych drogą elektroniczną,
  B) podpisania przez obie strony Umowy – dotyczy umów zawieranych w Oddziale CHICESTILO.
 4. Realizacja Umów będzie następowała w terminach indywidualnie ustalonych, podanych w ofercie, o której mowa w ust. 3.
 5. Szablony wykonywane są w wersji papierowej lub elektronicznej. Szablony w wersji papierowej są wykonywane na papierze do szerokości 1,04m. Szablony w wersji elektronicznej, wykonywane na indywidualne zamówienie, są wydawane w formacie PLT, AMMA, DXF lub PDF. Szablony w wersji elektronicznej, wykonywane na indywidualne zamówienie, mogą być wydawane również w innym formacie, odrębnie uzgodnionym z Klientem, jeżeli jest on dostępny po stronie CHICESTILO. Szablony w wersji elektronicznej (wykonywane na indywidualne zamówienie) są wykonywane z uwzględnieniem podanych przez Klienta wymiarów plotera, który będzie użyty do ich wydruku. Szablony w wersji elektronicznej, znajdujące się w asortymencie CHICESTILO, są sprzedawane w pełnej rozmiarówce, formacie PDF i są dostosowane do wydruku w rozmiarze A4, A0.
 6. Szablony w wersji papierowej są dostarczane na terytorium Polski za pośrednictwem przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju. Poza terytorium Polski szablony te są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta według własnego wyboru. Niezależnie od powyższych postanowień, szablony w wersji papierowej mogą być odbierane bezpośrednio w Oddziale CHICESTILO.
 7. Szablony w wersji elektronicznej są dostarczane za pomocą sieci teleinformatycznej (przesyłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).
 8. Miejscem spełnienia świadczenia przez CHICESTILO jest siedziba CHICESTILO.
 9. Z chwilą wydania Szablonu przez CHICESTILO przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Szablonem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Szablonu.
 10. Jeżeli Szablon ma być przesłany przez CHICESTILO do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Szablonu na miejsce przeznaczenia CHICESTILO powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 11. Jeżeli CHICESTILO jest obowiązany przesłać Szablon Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
 12. Jeżeli Szablon ma zostać przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Szablonu przechodzi na niego z chwilą wydania Szablonu. Za wydanie rzeczy Konsumentowi uważa się jej dostarczenie do oznaczonego miejsca. Jeżeli Konsument wskazał przewoźnika według własnego wyboru, za wydanie Szablonu uważa się jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 13. Klient, odbierając Szablon, jest obowiązany sprawdzić zgodność:
  A) nazwy modelu ze złożonym Zamówieniem,
  B) kwadratu kontrolnego umieszczonego w Szablonie z rzeczywistymi wymiarami,
  C) rozmiarów Szablonu ze złożonym Zamówieniem.
 14. Obowiązująca cena sprzedaży Szablonów znajdujących się w asortymencie CHICESTILO jest ceną brutto i jest podawana w złotych polskich.
 15. Cena sprzedaży Szablonów znajdujących się w asortymencie CHICESTILO oraz cena Szablonów wykonanych na indywidualne zamówienie nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są uzależnione od cennika przewoźnika, o którym mowa w ust. 6. Koszty dostawy Szablonu ponosi Klient i są one doliczane do ceny wskazanej w zd. 1.

§ 3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Szablony wykonywane przez CHICESTILO podlegają ochronie prawnej, w tym zwłaszcza ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 666 z późn. zm.).
 2. Licencjodawca (CHICESTILO) udziela licencjobiorcy (Klientowi) nieodpłatnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Szablonu do produkcji seryjnej odzieży do dalszej odsprzedaży oraz produkcji odzieży na własne potrzeby.
 3. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Szablonu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z Szablonu w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji), zwłaszcza poprzez odsprzedaż, najem, dzierżawę czy użyczenie Szablonu.
 5. Licencjobiorca nie może, bez zgody licencjodawcy, czynić w Szablonie żadnych zmian.
 6. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości udzielenia licencjobiorcy wyłącznej licencji na korzystanie z przygotowanego na indywidualne zamówienie szablonu. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4
WARUNKI REKLAMACJI

 1. CHICESTILO jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Szablon ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. CHICESTILO odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Szablonie w tej samej chwili, a wady fizyczne zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Szablonu Klientowi.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć CHICESTILO pisemną lub w wersji elektronicznej (e-mail) reklamację określającą przyczynę jej złożenia, zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od CHICESTILO wraz z dowodem zakupu (wykonania) Szablonu od CHICESTILO.
 3. CHICESTILO w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 4. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie obejmują żądania dokonania takich zmian w Szablonie, które będą prowadziły do jakiejkolwiek zmiany fasonu modelu.
 5. CHICESTILO nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Szablonu w przypadku rezygnacji przez Klienta, nie będącego Konsumentem, z odszycia prototypu (tj. pierwszej sztuki odzieży) oraz pełnego setu rozmiarowego na podstawie Szablonu przygotowanego przez CHICESTILO.
 6. CHICESTILO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nienależytego użytkowania Szablonu przez Klienta lub inne osoby działające w jego imieniu albo na jego zlecenie, w szczególności wynikłe z produkcji odzieży w sposób nieestetyczny, kontynuowania produkcji odzieży w razie ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w jej toku, braku podania w zamówieniu wszystkich informacji niezbędnych do poprawnego przygotowania Szablonu (w tym informacji o wykurczu surowca, który zostanie użyty do produkcji odzieży, jak również informacji o wykonaniu nadruku na dzianinie lub tkaninie), odszycia odzieży z surowca niewskazanego jako przeznaczony do jej produkcji, odszycia odzieży niezgodnie z ogólnymi zasadami szycia czy też przy użyciu niewłaściwych maszyn i urządzeń, a także wynikłe z nienależytego nadzoru nad produkcją odzieży lub jego braku.

§ 5
ARCHIWIZACJA PLIKÓW KOMPUTEROWYCH

 1. Szablony wykonane na indywidualne zamówienie, a także pliki programów komputerowych powstałe w trakcie ich tworzenia przechowuje się w siedzibie CHICESTILO przez okres 2 lat od dnia wydania Szablonu.
 2. Przez cały okres archiwizacji Klient może skorzystać z usługi przygotowania dodatkowych wersji Szablonu. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji, w tym koszt, termin i sposób dostawy oraz termin realizacji usługi określać będzie zawarta w tym celu umowa.
 3. Jeżeli doszło do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, termin archiwizacji biegnie od nowa od chwili realizacji usługi.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych CHICESTILO przetwarza dane osobowe Klienta. Klient, który składa Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez CHICESTILO podanych przez niego danych osobowych, a także danych osobowych podanych podczas realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez CHICESTILO czynności związanych z realizacją Umowy albo czynności zmierzających do zawarcia Umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Martę Chojnacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHICESTILO Marta Chojnacka z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. fabryczna 9, NIP: 661-215-08-34, REGON: 020252387, który jest administratorem tych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i usunięcia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy CHICESTILO a Klientem, nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby CHICESTILO.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, a także za usuwanie i blokowanie korespondencji elektronicznej (e-mail) przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 4. CHICESTILO może zmienić OWU z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana OWU jest skuteczna w terminie wskazanym przez CHICESTILO. W takim przypadku postanowienia dotychczasowych OWU są stosowane do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian OWU. Aktualna treść OWU jest dostępna na stronie internetowej www.chicestilo.pl, a także w siedzibie i Oddziale CHICESTILO.