Ogólne Warunki Umowy

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ogólne warunki Umów, zwanej dalej „OWU”, określając zasady usług na rzecz klienta przez Martę Chojnacką, prowadząc działalność gospodarczą pod kontrolą CHICESTILO Marta Chojnacka z siedzibą w Brzegu 49-300, ul. Fabryczna 9, NIP: 661-215-08-34, REGON: 020252387, e-mail: biuro@chicestilo.pl, zwanym dalej „CHICESTILO”.
 2. Ilekroć w OWU jest mowa o:
  A) Oddziału – należy rozumieć dodatkowe miejsce działalności gospodarczej przez CHICESTILO, znajdują się w Brzegu (49-300), ul. Fabryczna 9,
  B) Kliencie – należy przez to rozumieć fizycznie, indywidualnie prawidło i zastosować organizację niebędącą osobą prawną, wprowadzić ustawę dopuszczającą zdolność prawniczą, zawierającą z CHICESTILO Umowę,
  C) Dziele – należy przez to rozumieć według projektu dostarczonego przez Klienta, posiadającego indywidualnie oznaczone właściwości,
  D) Szablony – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą będącą pierwszą modelową wersją modelu odzieży,
  E) Konsumpcja – należy przez rozumieć klienta będącego osobą fizyczną realizującą działania niezwiązane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  F) Umowie – należy przez to rozumieć Umowę sprzedaży, Umowę o dzieło lub Umowę o świadczeniu usług,
  G) Umowie sprzedaży – należy poprzez rozumowanie umowy sprzedaży szablonów krawieckich, składanie się w asortymencie CHICESTILO, w zakresie Kodeksu cywilnego, obejmującego między CHICESTILO (działający jako sprzedawca) a Klientem (działający jako kupujący),
  H) Umowie o dzieło – należy przez rozumieć zadanie o zadaniu w obejmuje Kodeksu cywilnego, zawiera się między CHICESTILO (działający jako wykonawca) a Klientem (działający jako zamawiający),
  I) Umowę o świadczenie usług – należy przez rozumieć umowę o spełnienie funkcji związanych z wykonaniem szablonów (w ramach odrębnych zamówień) w możliwych kodeksach cywilnych, zawartych między CHICESTILO (działającymi jako wykonawca) a Klientem (działający jako zamawiający),
  J) Zamówieniu – należy przez rozumieć oświadczenie o woli klienta do zawarcia umów sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie usług,
  K) Kodeksie cywilnego – należy przez rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., Poz. 380 z późn. Zm.),
  L) Ustawa o ochronie danych osobowych – należy przez rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
  M) Ustawie o ochronie danych osobowych – Należy przez rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

§ 2
ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW

 1. W celu zawarcia Umowy jest zawarta:
  A) złożenie przez Klienta Zamówienia (zapytanie) wraz z projektem, w przypadku umów zawartych jest wykonanie Szablonu na indywidualne zamówienie,
  B) zaakceptowane przez Klienta oferty złożone przez CHICESTILO.
 2. Zamów specjalny formularz złożony w Oddziale CHICESTILO (ul. Fabryczna 9, 49-300 Brzeg) lub zamówiony pocztą elektroniczną na adres: biuro@chicestilo.pl,
 3. W odpowiedzi na złożone zamówienie CHICESTILO przedstawiona oferta zawarcia Umowy, zawierająca w zakresie przedmiotowych umów, ceny, terminów płatności, informacji o realizacji umów, a także o możliwych ograniczeniach czasowych lub terytorialnych powiązanych z dostawami szablonów. Umowa zawarta z chwilą:
  A) lista funkcji komunikacji informacji o zaakceptowanym przez Klienta złożonej ofercie, w sposób umożliwiający CHICESTILO zapoznaj się z jej treścią – dotyczy umów zawieranych dostępnych urządzeń elektronicznych,
  B) podpisania przez obie strony Umowy – dotyczy umów zawartych w Oddziale CHICESTILO.
 4. Realizacja Umów będzie następowała w terminach indywidualnie ustalonych, podanych w ofercie, o mowa mowy w ust. 3)
 5. Szablony objęte są w wersji papierowej lub tej. Szablony w wersji papierowej są objęte na papierze do szerokości 1,04m. Szablony w wersji międzynarodowej, stosowane na indywidualne zamówienie, są wydawane w formacie PLT, AMMA, DXF lub PDF. Szablony w wersji międzynarodowej, dostępne na indywidualne zamówienie, mogą być wydawane także w innym formacie, osobno uzgodnione z Klientem, dostępne na dostępnej stronie CHICESTILO. Szablony w wersji zewnętrznej (dostępne na indywidualne zamówienie) są obsługiwane przez klientów podanych przez klienta wymiarów plotera, który będzie użyty do ich wydruku. Szablony w wersji elektronicznej, znajdują się w asortymencie CHICESTILO, są sprzedawane w szerokich rozmiarach, format PDF i są dostępne do wydruku w formacie A4, A0.
 6. Szablony w wersji papierowej są dostępne na terytorium Polski do obsługi przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju. Poza terytorium Polski szablony są dostępne dla operatora transportowego wskazanego przez Klienta według wybranych opcji. Niezależne od obsługiwanych, szablony w wersji papierowej mogą być odbierane w oddziale CHICESTILO.
 7. Szablony w wersji są udostępniane za pomocą sieci teleinformatycznej (przesyłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).
 8. Miejscem spełniane przez CHICESTILO jest siedziba CHICESTILO.
 9. Z chwilą wydania szablonu przez CHICESTILO przechowuje się na naszych klientach i wiąże się z szablonami oraz przypadkową utratą lub szablonami.
 10. Dostępne szablony są przesyłane przez CHICESTILO do miejsc, które są dostępne dla usług, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydane są wykonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia szablonów na miejsce dostępne
 11. Dostępne CHICESTILO jest obowiązany przesłać Szablon Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce do rozważenia za miejsce spełniania oferty.
 12. Użyj szablonu, aby zostać przesłanym Konsumentowi, używaj przypadkowej utraty lub danych Szablony skorzystaj z niego z chwilą wydania Szablonu. Za wydanie rzeczy Konsumentowi uważa się, że jest dostarczony do oznaczonego miejsca. Należy skonsultować się z jego powiedzeniem temu przewoźnik.
 13. Klient, odbicie szablonu, obowiązkowe sprawdzenie zgodności:
  A) nazwa modelu ze złożonym Zamówieniem,
  B) kwadratu kontrolnego umieszczenia w Szablonach z rzeczywistymi wymiarami,
  C) rozmiary szablonów ze złożonym Zamówieniem.
 14. Obowiązkowa cena sprzedaży szablonów obejmuje się w asortymencie CHICESTILO jest ceną brutto i jest podawana w złotych polskich.
 15. Cena sprzedaży szablonów objętych w asortymencie CHICESTILO oraz cena szablonów wykonanych na indywidualne zamówienie nie zawiera usług dostawy. Koszty dostawy są uzależnione od cennika przewoźnika, o którym mowa w ust. 6. Koszty dostawy szablonów klientów i są jedną doliczaną do cen wskazanych w zd. 1.

§ 3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Szablony objęte przez CHICESTILO w zakresie ochrony dokumentów, w tym objętej ochroną wynikającą z aktów prawnych z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorów i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 666 z późn. zm.).
 2. Licencjodawca (CHICESTILO) Dołącz licencjobiorcy (Klientowi) nieudzieleni, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z szablonów do produkcji seryjnej odzieży do sprzedaży detalicznej oraz do produkcji odzieży na własne potrzeby.
 3. Licencjobiorcy obowiązani są do stosowania z szablonami w sposób zgodny z prawami autorskimi i dobrymi obyczajami.
 4. Licencjobiorcy nie mogą być upoważnieni do korzystania z innych usług związanych z szablonami w zakresach uzyskanych licencji (zakaz sublicencji), szczególnie poprzez odsprzedaż, najem, dzierżawę lub korzystanie z szablonu.
 5. Licencjobiorca nie może, bez zgody licencjodawców, czynić w Szablononie żadnych zmian.
 6. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 7. Uwzględnione nie są dostępne opcje licencjonowania wyłącznej licencji na korzystanie z przygotowanego na indywidualne zamówienie zestawu. Umowa licencyjna wyłączna wymaga stosowania form pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4
WARUNKI REKLAMACJI

 1. CHICESTILO jest odpowiedzialny wobec klienta, obejmuje szablon ma fizyczną lub prawniczą (rękojmia), zgodnie z kodeksem cywilnym. CHICESTILO odpowiada tytułu rękojmii za wady fizyczne i prawne, które istniały w czasie przejścia do służby bezpieczeństwa na klientach lub wynikach z działań tkwiących w szablonach w tej samej sytuacji, a wady danych technicznych muszą być określone przed upływem 2 lat od wydania szablonu szablonów Klientowi.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać CHICESTILO pisemnie lub w wersji elektronicznej (e-mail) reklamacja określająca przyczynę jej uwzględnienia, zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od CHICESTILO wraz z dowodem zakupu (zestaw) Szablony od CHICESTILO.
 3. CHICESTILO w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 4. Rozstrzyganie reklamacji nastąpi zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi i zawartymi pod uwagą klienta. Uprawnienia klienta z tytułu rękojmii nie obejmują zestawienia takich zmian w szablonach, które muszą być powiązane z możliwymi zmianami modelu.
 5. CHICESTILO nie musi być obsługiwany za pomocą fizycznych szablonów w przypadku rezygnacji przez klienta, nie powinien patrzeć na Konsumentem, z odszycia prototypu (tj. Pierwszej sztuki odzieży) oraz zawierać zestaw rozmiarowy na podstawie szablonu przygotowanego przez CHICESTILO.
 6. CHICESTILO nie musi korzystać z funkcji nienależnych do użycia przez klientów lub innych osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, w sytuacji wynikowej z produkcji odzieży w sposób nieestetyczny, kontynuacja produkcji produktu informacje dotyczące poprawnego przygotowania szablonów (w tym informacje o wykurczu surowca, który musi być użyty do produkcji odzieży, jak również informacje o wykonaniu nadruku na dzianinie lub tkaninie), odszycia odzieży z surowca niewskazanego jako jej do produkcji, odszycia odzieży niezobowiązującej z ogólnymi informacjami Włączanie i używanie używanych maszyn i urządzeń, a także wynikowe z nienaturalnej wydajności i produkcji odzieży lub jego braku.

§ 5
ARCHIWIZACJA PLIKÓW KOMPUTEROWYCH

 1. Szablony wykonane na indywidualne zamówienie, a także pliki programów komputerowych powstających w trakcie ich tworzenia przechowuje się w siedzibie CHICESTILO przez okres 2 lat od dnia wydania Szablonu.
 2. Przez cały okres archiwizacji Klient może korzystać z usług przygotowania dodatkowych wersji szablonów. Szczegółowy zakres i warunki realizacji, w tym koszcie, termin i sposób dostawy oraz termin realizacji usługi określać będzie zawierać w tym celu umowy.
 3. Należy zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2, termin archiwizacji biegnie od nowej od chwili realizacji usługi.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych CHICESTILO przetwarza dane osobowe Klientów. Klient, który składa zamówienie na przetwarzanie danych przez CHICESTILO podanych przez niego danych osobowych, a także danych osobowych podanych podczas realizacji umów.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak danych, które mogą zostać uwzględnione przy łączeniu przez CHICESTILO operacje powiązane z realizacją Umowy albo działania zmierzające do zawarcia umów.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Martę Chojnacką, prowadzącą działalność gospodarczą pod kątem CHICESTILO Marta Chojnacka z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. Fabryczna 9, NIP: 661-215-08-34, REGON: 020252387, który jest administratorem tych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i usunięcia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory zawarte z umówami zawartymi między CHICESTILO a Klientem, nie będącym konsumentem, rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo według siedziby CHICESTILO.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca nie może korzystać z usług blokowania przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości na adres e-mail podany przez klienta, a także za pomocą usuwania i blokowania korespondencji (e-mail) przez oprogramowanie pakietu na końcowym urządzeniu używanym przez klienta .
 3. W zakresie nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w zakresie Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 4. CHICESTILO może zmienić OWU z właściwościami technicznymi, prawnymi lub organizacyjnymi. Zmiana OWU jest skuteczna w terminie wskazanym przez CHICESTILO. W takich zastosowaniach OWU są używane do Umów obejmujących przed datą w życiu zmian OWU. Aktualna treść OWU jest dostępna na stronie internetowej www.chicestilo.pl, a także w siedzibie i Oddziału CHICESTILO.

[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]